کاربردهای صنعتی

1. جلوگیری از یخ زدگی خطوط انتقال آب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2. حفظ دمای خطوط انتقال مواد نفتی، روغنی و فرآورده های صنعتی

 

 


 

 

 

 


3. جلوگیری از لختگی مواد سوختی مانند مازوت در لوله ها و مخازن و تجهیزات

4. جلوگیری از تشکیل کریستال گازی در لوله های انتقال گاز
5. افزایش دما خطوط و مخازن

 

 

 

 

 

 

 

 

6. جلوگیری از یخ زدگی و برف زدایی تجهیزات صنعتی و مخابراتی مانند آنتنها و دیشهای مخابراتی
 

 

 

 

 

 

 


 
7. مصارف کشاورزی و دامداری شامل گرمایش از کف سوله های مرغداری و گلخانه ها، گرمایش ریشه های گیاهان موثر درتسریع رشد و کیفیت محصول